DentalBot

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Редакція від: 30.08.2021 року.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ «DENTAL BOT 3D» (далі по тексту – «Програма»), БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ ІЗ ВИКЛАДЕНОЮ НИЖЧЕ ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ (далі по тексту – «Політика»), ЯКА Є НЕВІД’ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ УМОВ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ (далі по тексту – «Угода»).

Даною Політикою визначаються умови розміщення, завантаження та/або введення до будь-яких розділів Програми персональних даних будь-яких фізичних осіб чи іншої конфіденційної інформації, а також умови обробки, використання, поширення, переміщення і захисту таких даних та інформації.

1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

1.1. «Авторизація» – електронний процес входу Ліцензіата до його Акаунту, під час якого відбувається перевірка наявності прав останнього на надання йому відповідного доступу до такого Акаунту у певному розділі Сайту або Програми. Для Авторизації Ліцензіат повинен ввести у відповідну електронну форму свої Ідентифікатори, та підтвердити намір здійснити вхід до Акаунту.
1.2. «Акаунт» – сукупність електронних відомостей щодо Ліцензіата, які можуть включати в себе Обліковий запис, Профіль, та Особистий кабінет.
1.3. «Ідентифікатори» – унікальні Логін та Пароль.
1.4. «Інтернет» – глобальна інформаційна мережа загального доступу, яка базується на Інтернет-протоколах, визначених міжнародними стандартами.
1.5. «Логін» – унікальний набір символів, що ідентифікує Ліцензіата на Сайті, виражений у вигляді адреси електронної пошти, що знаходиться у безперешкодному та особистому використанні Ліцензіата. Для ідентифікації Ліцензіата у Програмі, Логін може виражатися у вигляді будь-якого іншого алфавітно-цифрового набору символів. Логін є елементом Облікового запису. Ліцензіар має право заборонити використання певних Логінів, а також встановлювати щодо них вимоги (довжина, допустимі символи, та ін.).
1.6. «Ліцензія» – надання Ліцензіаром Ліцензіату НЕВИКЛЮЧНОГО права використання Програми, на умовах даної Угоди, без територіального обмеження. Впродовж усього строку дії Ліцензії, Ліцензіар зберігає можливість самостійного використання Програми будь-яким способом, а також право дозволяти або забороняти іншим особам використовувати Програму будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності. Ліцензія є обмеженою, невиключною, відзивною, та такою, що не підлягає передачі.
1.7. «Сайт» – веб-сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://dentalbot.pro.
1.8. «Обліковий запис» – сукупність розміщеної, завантаженої чи введеної до відповідного розділу Сайту інформації про Ліцензіата.
1.9. «Особистий кабінет» – розділ Сайту, доступ до якого має тільки зареєстрований Ліцензіат після проходження електронної процедури Авторизації за допомогою Ідентифікаторів.
1.10. «Кабiнет лікаря» – розділ Програми, доступ до якого надається після проходження електронної процедури Авторизації за допомогою Ідентифікаторів.
1.11. «Пароль» – таємне слово або певна послідовність алфавітно-цифрових символів, призначених для підтвердження особи Ліцензіата. Пароль використовується для захисту інформації, наявної у відповідних розділах Сайту та Програми від несанкціонованого доступу будь-яких сторонніх осіб. Пароль є елементом Облікового запису, та використовуються для надання Ліцензіату дозволу на вхід до його Акаунту на Сайті чи у Програмі.
1.12. «Письмове повідомлення» – електронний лист, що може містити в собі текстові (письмові) або відео матеріали, аудіо записи чи зображення, надісланий будь-якою Стороною даної Угоди одна одній на відповідну адресу електронної пошти. Для цілей даної Угоди, адресою електронної пошти Ліцензіата є адреса, зазначена останнім в якості його Логіну для Сайту, а адресою електронної пошти Ліцензіара є адреса, зазначена в даній Угоді серед інших контактних даних останнього. Письмове повідомлення може бути викладене українською, англійською або російською мовами.
1.13. «Профіль» – сукупність персональних відомостей про Ліцензіата.
1.14. «Програма» – програмний продукт «DENTAL BOT 3D», як в цілому, так і його окремі складові частини, що є результатом комп’ютерного програмування, представлений у вигляді десктопного додатку, розміщеного на пристрої Ліцензіата, усі майнові права інтелектуальної власності на який належать Ліцензіару.
1.15. «Реєстрація» – електронна процедура, під час якої на Сайті створюється Акаунт Ліцензіата.
1.16. «Обліковий період» – певний період часу, протягом якого Ліцензіату в межах наданої Ліцензії та за відповідну грошову оплату надається доступ до певної версії Програми.
1.17. «Тарифний план» – комерційна пропозиція від Ліцензіара до Ліцензіата придбати за грошову оплату доступ до певної версії Програми, яка містить в собі інформацію щодо ціни такого доступу, Облікового періоду, протягом якого він надається, і можливої кількості пристроїв, на яких Ліцензіат за власним бажанням та на свій розсуд може здійснювати використання Програми.
1.18. «Базова версія Програми» – тип Ліцензії, яка передбачає право Ліцензіата використовувати Програму на двох окремих пристроях, та яка обмежує її функціонал певним набором модулів.
1.19. «Розширена версія Програми» – тип Ліцензії, яка передбачає право Ліцензіата використовувати Програму на трьох і більше окремих пристроях, із повним набором всіх доступних у ній модулів.
1.20. «Ліцензійний ключ» – унікальний набір згенерованих випадковим чином алфавітно-цифрових символів, необхідних для підтвердження чинності невиключного права (Ліцензії) на використання певної копії Програми, з метою уникнення порушення інтелектуальної власності та/або авторських прав Ліцензіара та інших співвласників.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1. Ліцензіар поважає права кожної людини на конфіденційність інформації щодо неї, усвідомлює важливість їх дотримання, та зобов’язується вживати усіх можливих правових, організаційних і технічних заходів для захисту такої інформації від несанкціонованого та/або протиправного використання.
2.2. Дана Політика визначає наступне:
- яку Ліцензіар збирає конфіденційну інформацію;
- для яких цілей Ліцензіар збирає конфіденційну інформацію;
- як Ліцензіар зберігає конфіденційну інформацію;
- як довго Ліцензіар зберігає конфіденційну інформацію;
- як Ліцензіар використовує конфіденційну інформацію;
- як Ліцензіар поширює конфіденційну інформацію;
- як Ліцензіар розкриває конфіденційну інформацію;
- права Ліцензіата та інших фізичних осіб (людей) щодо конфіденційної інформації.
2.3. Для цілей даної Політики, під конфіденційною інформацією розуміється будь-яка інформація про певну людину, яка може збиратися, зберігатися, використовуватися, поширюватися, передаватися та розкриватися у визначеному нею порядку, за її згодою, та відповідно до передбачених нею умов.
2.4. Для цілей даної Політики, до складу конфіденційної інформації може входити:
- персональні дані щодо певної людини (відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, наприклад: прізвище, ім’я, по батькові, номер паспорта або ідентифікаційного посвідчення, дата народження, місце народження, місце проживання, місце реєстрації, інформація щодо прописки, номер телефону, раса і національність, біологічна стать, політичні погляди, віросповідання, сексуальна орієнтація, біометричні дані – фізичні, фізіологічні або поведінкові ознаки фізичної особи, за допомогою яких можливо однозначно ідентифікувати людину, зображення людського обличчя, відбитки пальців, запис голосу, дані про фізичний або психічний стан здоров'я людини, медичні аналізи і висновки, генетичні дані – успадковані чи набуті генетичні ознаки фізичної особи, що надають унікальну інформацію про фізіологію або стан здоров'я, відповідні біологічні зразки, медичні висновки, результати медичних обстежень та/або досліджень, тощо);
- інформація про Обліковий запис та Пароль Ліцензіата;
- інформація, яка автоматично передається Програмі та/або Сайту за допомогою файлів «сookie» (наприклад: адреса електронної пошти, IP-адреса і параметри з’єднання, дата та час відвідування інтернет ресурсів, історія та параметри таких відвідувань, назва браузерів, тощо).
2.5. Укладаючи Угоду, Ліцензіат підтверджує, що він обізнаний відносно наступного: розміщення, завантаження чи введення до Програми та/або до Сайту, а також обробка, використання, поширення, та переміщення Ліцензіатом будь-якої конфіденційної інформації щодо певних людей, включаючи їх персональні дані – здійснюється виключно та безпосередньо під персональну відповідальність Ліцензіата, під час чого останній повинен дотримуватися приписів національного законодавства України, міжнародного права, національного законодавства країни Ліцензіата, та Генерального регламенту Європейського парламенту і Ради щодо захисту персональних даних.
2.6. Ліцензіат повинен самостійно проінформувати певну людину про те, для чого саме Ліцензіату потрібна конфіденційна інформація, яким чином вона буде збиратися, зберігатися, використовуватися, поширюватися, передаватися та розкриватися у Програмі, хто саме та яким саме чином до неї буде мати доступ за допомогою Програми. Від так, Ліцензіат повинен самостійно отримати від певної людини дозвіл на збір, використання, поширення, передачу та розкриття конфіденційної інформації та/або персональних даних щодо неї за допомогою Програми. Надаючи Ліцензіару через Програму будь-яку конфіденційну інформацію та/або персональні дані щодо інших осіб (людей) – Ліцензіат гарантує, що отримав від таких осіб (людей) відповідний дозвіл на збір, використання, поширення, передачу та розкриття конфіденційної інформації та/або персональних даних щодо неї за допомогою Програми.
2.7. Ліцензіар не вимагає, не ініціює і не контролює розміщення, завантаження чи введення до Програми та/або до Сайту Ліцензіатом будь-якої конфіденційної інформації, та/або персональних даних щодо певної людини, не впливає на зміст і цілісність такої інформації, а також не знає та не може знати – чи отримана така інформація законно та/або за згодою відповідної людини, і чи порушує вона охоронювані законом права та інтереси третіх осіб, приписи національного законодавства України, міжнародного права та національного законодавства країни Ліцензіата, та Генерального регламенту Європейського парламенту і Ради щодо захисту персональних даних.
2.8. Укладаючи Угоду, Ліцензіат надає Ліцензіару безумовну згоду на збір, зберігання, використання, поширення, передачу та розкриття конфіденційної інформації щодо Ліцензіата, виключно на умовах, в порядку, та в межах даної Політики. При цьому, Ліцензіат підтверджує, що викладені в даній Політиці умови та порядок щодо збору, використання, поширення, передачі та розкриття конфіденційної інформації – влаштовують останнього в повному обсязі, як визначені ним самим, а уся конфіденційна інформація щодо нього – надається ним добровільно, без будь-якого примусу з боку Ліцензіара та/або третіх осіб, не під впливом обману та/або помилки, та без будь-якого фізичного та/або психологічного тиску.

3. ЯКУ ЛІЦЕНЗІАР ЗБИРАЄ КОНФІДЕНЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ.

3.1. Для можливості використання Програми, як в цілому, так і окремих її розділів, а також для можливості надавати відповідну технічну підтримку та здійснювати покращення роботи Програми, Ліцензіар може запропонувати Ліцензіату надати деяку конфіденційну інформацію про себе. При цьому Ліцензіар гарантує, що буде збирати лише ту конфіденційну інформацію, яка необхідна для визначених, конкретних, явних та законних цілей.
3.2. Ліцензіат має право вирішувати – надавати Ліцензіару конфіденційну інформацію щодо себе, чи не надавати. При цьому може статися так, що в разі відмови від надання певної конфіденційної інформації щодо себе – Ліцензіат не зможе використовувати Програму та/або окремі її розділи. Необхідність надання певної конфіденційної інформації щодо Ліцензіата, а також відповідні наслідки в разі відмови з боку останнього від її надання – можуть зазначатися безпосередньо у Програмі або на Сайті.
3.3. Укладаючи цю Угоду, Ліцензіат підтверджує, що він обізнаний відносно наступного: Ліцензіар не вимагає від Ліцензіата надання будь-яких відомостей про його платіжні дані та інструменти, банківські рахунки, платіжні картки, а також будь-яких інших відомостей, які необхідні для оплати грошових коштів. Ліцензіар в жодному разі не несе відповідальності за збереження чи протиправне використання вказаних вище та подібних відомостей, навіть якщо такі відомості були отримані Ліцензіаром випадково або через навмисні чи помилкові дії Ліцензіата.
3.4. Ліцензіар може збирати наступну конфіденційну інформацію щодо Ліцензіата:
- найменування компанії;
- номер контактного телефону;
- країна та місто знаходження;
- адреса електронної поти;
- ім’я контактної особи.
Ліцензіар може збирати наступну конфіденційну інформацію щодо інших осіб (людей), яка надається Ліцензіатом під час використання Програми, з урахуванням приписів пунктів 2.5., 2.6. та 2.7. даної Політики:
- прізвище, ім’я та по батькові.

4. ДЛЯ ЯКИХ ЦІЛЕЙ ЛІЦЕНЗІАР ЗБИРАЄ КОНФІДЕНЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ.

4.1. Конфіденційна інформація щодо Ліцензіата надається Ліцензіару для можливості створення Акаунту (в тому числі Облікового запису) Ліцензіата, за допомогою якого останній використовує Програму, та здійснює управління Обліковим записом, а також для можливості ідентифікації особи Ліцензіата в разі надання технічної або інформаційно-консультаційної підтримки з питань використання Програми.
4.2. Конфіденційна інформацію щодо інших осіб (людей), яка надається Ліцензіатом під час використання Програми, з урахуванням приписів пунктів 2.5., 2.6. та 2.7. даної Політики, може збиратися Ліцензіаром з метою використання таких даних самим Ліцензіатом, а також іншими Ліцензіатами, виключно з метою ідентифікації певних осіб (людей) та їх клінічних захворювань.

5. ЯК ЛІЦЕНЗІАР ЗБЕРІГАЄ КОНФІДЕНЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ.

5.1. Розміщена, завантажена чи введена до Програми Ліцензіатом конфіденційна інформація щодо Ліцензіата, або іншої особи (людини) – зберігається у відповідних комп’ютерних файлах, які є складовою частиною Програми.
5.2. Ліцензіар використовує «хмарні» серверні технології обробки даних, за якими фізичне розташування комп’ютерних файлів, які є складовою частиною Програми – може час від часу та динамічно змінюватися, що забезпечує підвищений захист таких даних від несанкціонованого та/або протиправного використання. Про поточне місцезнаходження таких файлів, в яких міститься конфіденційна інформація Ліцензіата, або іншої особи (людини), можна дізнатися безпосередньо від Ліцензіара, шляхом направлення Письмового повідомлення із відповідним запитом.
5.3. На виконання приписів національного законодавства України, міжнародного права та національного законодавства країни Ліцензіата, та Генерального регламенту Європейського парламенту і Ради щодо захисту персональних даних, Ліцензіар зобов’язується укладати відповідні договори щодо обробки конфіденційної інформації із відповідними постачальниками послуг «хмарних» серверних технологій, які будуть залучатися Ліцензіаром для обробки даних Програми.
5.4. Ліцензіар використовує у роботі Програми протокол передачі даних «HTTPS», який підтримує захист даних при транспортуванні за допомогою шифрування інформації відповідно до стандартів SSL і TLS, що призначені для забезпечення більш безпечного з'єднання між сервером і Ліцензіатом.

6. ЯК ДОВГО ЛІЦЕНЗІАР ЗБЕРІГАЄ КОНФІДЕНЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ.

6.1. Конфіденційна інформація щодо Ліцензіата, або іншої особи (людини) зберігається Ліцензіаром протягом усього часу функціонування Програми.
6.2. Конфіденційна інформація щодо Ліцензіата, або іншої особи (людини) може бути видалена з Програми в будь-який час, на підставі приписів даної Політики.

7. ЯК ЛІЦЕНЗІАР ВИКОРИСТОВУЄ КОНФІДЕНЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ.

7.1. Ліцензіар використовує конфіденційну інформацію виключно для забезпечення працездатності Програми та зручності її використання Ліцензіатом, згідно із приписами п. 4.1. та 4.2. даної Політики.

8. ЯК ЛІЦЕНЗІАР ПОШИРЮЄ КОНФІДЕНЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ.

8.1. Розміщена, завантажена чи введена до Програми та/або до Сайту Ліцензіатом конфіденційна інформація щодо Ліцензіата, або іншої особи (людини) – залишається у Програмі та/або на Сайті, та жодним чином не поширюється і не розповсюджується мережею Інтернет, або через інші стороні ресурси чи іншим стороннім програмним забезпеченням.

9. ЯК ЛІЦЕНЗІАР РОЗКРИВАЄ КОНФІДЕНЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ.

9.1. Ліцензіар може розкрити конфіденційну інформацію виключно в тому разі, якщо того вимагає національне законодавство України, міжнародне право, національне законодавство країни Ліцензіата, та Генеральний регламент Європейського парламенту і Ради щодо захисту персональних даних. В будь-яких інших випадках – Ліцензіар не за яких обставин та в жодному разі не розкриває конфіденційну інформацію стороннім особам.

10. ПРАВА ЛІЦЕНЗІАТА ТА ІНШИХ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ЛЮДЕЙ) ЩОДО КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

10.1. Ліцензіар поважає право кожної людини на недоторканність її приватного життя, та на можливість контролювати обіг персональних даних щодо себе.
10.2. В залежності від приписів національного законодавства України, міжнародного права, національного законодавства країни Ліцензіата або країни певної фізичної особи (людини), та Генерального регламенту Європейського парламенту і Ради щодо захисту персональних даних, Ліцензіат та будь-яка інша фізична особа (людина) має право на доступ, виправлення та/або видалення конфіденційної інформації щодо себе.
10.3. Ліцензіар вимагає, щоб запит Ліцензіата чи будь-якої іншої фізичної особи (людини) щодо доступу, виправлення та/або видалення конфіденційної інформації – задовольняв чинне національне законодавство України, міжнародне право, національне законодавство країни Ліцензіата, та Генеральний регламент Європейського парламенту і Ради щодо захисту персональних даних. Крім того, Ліцензіар вимагає, щоб така особа надала достатню інформацію, яка дозволяє підтвердити її особистості і переконатися, що заявник є суб'єктом або юридично уповноваженою особою щодо запитуваної конфіденційної інформації.
10.4. Ліцензіат чи будь-яка інша фізична особа (людина) мають право:
- отримувати чітку, ясну і зрозумілу інформацію про те, як Ліцензіар використовує вашу конфіденційну інформацію;
- отримати копію своїх особистих конфіденційних даних безкоштовно;
- на виправлення або доповнення їх особистої конфіденційної інформації відповідно до мети використання;
- на видалення з Програми конфіденційної інформації щодо себе.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ЛІЦЕНЗІАРА:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНТАЛБОТ ТА КОЛЕДЖІАЛ СТУДІО"

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 16.08.2021 року, № 1001031020000051627.

Адреса місцезнаходження: 69018, Україна, місто Запоріжжя, бульвар Шевченка, буд. № 32.

Код ЄДРПОУ: 44156447.

Адреса електронної пошти: colleagial.com@gmail.com.

link